Երկուշաբթի, 22. 04. 2024

spot_img

Միմի Եւ Արմէն Յարութիւնեան Մատենաշար

Մեր երէկուայ թիւին մէջ լոյս տեսած  Կարօ Աբրահամեանի , ողբ. Պրն. Արմէն Յարութիւնեանին ուղղած «ԱնկարելիՆամակԹիւ 3. ՔառասունքիՄտորումներ» գրութեան մէջ յարգելի նամակագիրը իր բառերով կ՛ըսէր. «Քառասունքդթողառիթմըըլլայ թարմացնելույիշողութիւններըեւլիբանանահայգրականութեանպատմութեանհամարնշելուհեղինակածհատորներդ‚ ինչպէսնաեւամբողջականցանկըԱրմէնեւՄիմիՅարութիւնեանգրականմատենաշարին։ Արմէն Յարութիւնեանի հեղինակած հատորները նշուեցան մեր երէկուայ թիւին մէջ: Այսօր, հոս, ըստ խոստացուածին կը հրատարակենք ամբողջական ցանկը Արմէնեւ Միմի Յարութիւնեան գրականմ ատենաշարին:

«Խմբ.»

  1-  Ծառուկեան‚ Անդրանիկ.  Էնէսպիլէթֆուլէ (արաբերէնթարգմ. ՀրաչՍահակեան) (Պէյրութ‚1987)

   2-  Հաւատովխոստովանիմ (Պէյրութ‚1992)

   3-  Հախվերդեան‚  Լեւոն.  Մենքեւմերժամանակը (Պէյրութ‚ 1997)

   4-  Վարդան‚  Լեւոն.  Հայկականտասնհինգըթուրքմատենագիտութեանեւմամուլինմէջեւմենք (Պէյրութ‚ 1998)

  5-  ԾառուկեանԱնդրանիկ.  ԱռկայծողՀայերԵւրոպայիԼոյսերունմէջ (Հալէպ‚ 1999)

  6-  Հախվերդեան‚ Լեւոն.  Մենքեւմերդժուարօրերը (Երեւան‚ 2000)

  7-  Զէքիեան‚ ՀայրԼեւոն.  Ինքնութեանխճանկար (Պէյրութ‚ 2001)

  8-  Թորանեան‚ Թորոս.  ԱմբողջականգրագէտըՌոպէրՀատտէճեան (Հալէպ‚ 2002)

  9-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  ԴանիէլՎարուժանիՍիպիլի‚ ԻգնաՍարըասլանիբանաստեղծութիւններըհայուսանողներումտերմութեանմէջ (պէյրութ‚ 2003)

10-  Այգեկցի‚ Վարդանվրդ.  Խրատներ (թարգմ. Պարթեւվրդ. Կիւլիմեան (Անթիլիաս‚ 2002)

11-  Տէրտէրեան‚ ՄեթրԳասպար.  Եկեղեցի-Պետութիւնյարաբերութիւններեւնորաղանդաւորներ. Ներածականակնարկ (Պէյրութ‚ 2004)

12-  Հախվերդեան‚ Լեւոն.  Ինչպէսդիտելներկայացումը (Պէյրութ‚ 2004)

13-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-52. Իսթանպուլահայնորբանաստեղծութեանվէպը. ԿարպիսՃանճիկեան‚ ՀայկազունԳալուստեանեւմիւսները (Իսթանպուլ‚ 2004)

14-  Առաքելեան‚ Սերգէյ.  ԵրուանդՂազանչեան (Երեւան‚ 2004)

15-  ՏոմարարձանագրութեանհայազգայինմիութեանատենագրութեանԱյնթապիինքնապաշտանութեան (1920) (Պէյրութ‚ 2005)

16-  Խրլոպեան‚ Փրոֆ. Գէորգ.  Ցեղասպանագիտութիւն (Պէյրութ‚ 2006)

17-  Մուրատեան‚ Արմէն.  Խելքիսփչածներէնեւայլէջէր (Պէյրութ‚ 2005)

18-  Շէյքսպբիր.  ԱրքայԼիր (թարգ. ՅովհաննէսԽանՄասեհեան (Երեւան‚ 2006)

19-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-57. Գրադարանիսմոռցուածգիրքերը (Իսթանպուլ‚ 2006)

20-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Առաստաղ. Առաստաղինմիւսկողմը (Երեւան‚ 2006)

21-  Միայէլեան‚ Յակոբ.  ԲացՊատուհան. Նշմարներ (Հալէպ‚ 2006)

22-  Գալոյեան‚ Սերգէյ.  ՊարոյրՍեւակ. ԶուտՍովետականսպանութիւն (Երեւան‚ 2007)

23-  Օհանեան‚ Փասքալ.  Հիմէյէթէլ-ինսէնուալ-իպէտէթէլ-ժէմաիյյէպի-եէտտէտ-տաուլիէթ-թըրքիյյիտըտէշ-շաապէլ-էրմէնի (արաբերէնթարգ. ՆանորՄիքայէլեան-Քէքլիքեան) (Պէյրութ‚ 2007)

24-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-59. Պտոյտհայգրականութեանքուլիսներունմէջ. ՀատորԱ. (Իսթանպուլ‚ 2007)

25-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-60. Պտոյտհայգրականութեանքուլիսներունմէջ. ՀատորԲ. (Իսթանպուլ‚ 2007)

26-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-61. Պտոյտհայգրականութեանքուլիսներունմէջ. ՀատորԳ. (Իսթանպուլ‚ 2008)

27-  Յարութիւեան‚ Արմէն.  ՆամակներՊէյրութէն. ՀատորԱ. (Պէյրութ‚ 2008)

28-  Հախվերդեան‚ ԼեւոնեւՅարութիւնեան‚ Արմէն.  Կեանքընամակագրութեանմէջ.  ԼեւոնՀախվերդեանիեւԱրմէն Յարութիւնեանինամակագրականերկխօսութիւնը (Երեւան‚ 2008) 

29-  Տէրտէրեան‚ ՄեթրԳասպար.  ՀրապարակագրականԷջէր.  ՀայեացքեւԿեցուածք (Պէյրութ‚ 2008)

30-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-62. Պտոյտհայգրականութեանքուլիսներունմէջ. ՀատորԴ. (Իսթանպուլ‚ 2008)

31-  Մուրատեան‚ ԿարպիսԵ.  Ակնարկներ. Ութերորդգիւղէն (Իսթանպուլ‚ 2008)

32-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-63. Պտոյտհայգրականութեանքուլիսներունմէջ. ՀատորԵ. (Իսթանպուլ‚ 2009)

33-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-64. Պտոյտհայգրականութեանքուլիսներունմէջ. ՀատորԶ. (Իսթանպուլ‚ 2009)

34-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-65. Պտոյտհայգրականութեանքուլիսներունմէջ. ՀատորԷ. (Իսթանպուլ‚ 2010)

35-  Յակոբեան‚ Ժագ.  ԼիլոյշԱՏոչոր …   (Պէյրութ‚ 2010)

36-  Ֆազլեան‚ Պերճ.  Մտորումներթատրոնիմասին (Պէյրութ‚ 2010)

37-  Պ.Յակոբեան‚ Մաքրուհի.  Մանկութեանսփողոցներունմէջ (Իսթանպուլ‚ 2010)

38-  Յարութիւնեան‚ Արմէն.  ՆամակներՊէյրութէն. ՀատորԲ. (Պէյրութ‚ 2010) 

39-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-66. Պտոյտհայգրականութեանքուլիսներունմէջ. ՀատորԸ. (Իսթանպուլ‚ 2010)

40-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-67. Պտոյտհայգրականութեանքուլիսներունմէջ. ՀատորԹ. (Իսթանպուլ‚ 2010)

41-  Դարեան‚ Արմէն.  Նամականի (Երեւան‚ 2010)

42-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Մերմայրենիլեզունմահամերձիանկողինինմէջ (Պէյրութ‚ 2011)

43-  Իսկահատեան‚ Յարութիւն.  Վկայարանհայակականցեղասպանութեան.  ԳիրքԳ. (Պէյրութ‚ 2011)

44-  Յակոբեան‚ Ժագ.  Յաւերժօրէնքոյդ … (Պէյրութ‚ 2011)

45-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-68.  Պտոյտհայգրականութեանքուլիսներունմէջ. ՀատորԺ. (Իսթանպուլ‚ 2012)

46-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Յուշատետր-78.  Պտոյտմըհայոցլեզուիբառարանինմէջ. ՀատորԱ. (Իսթանպուլ‚ 2012)

47-  Թորանեան‚ Թորոս.  ՀայբժիշկներեւբուժաշխատողներՍուրիոյմէջ (Հալէպ‚ 2012)

48-  Իսկահատեան‚ Յարութիւն.  Վկայարանհայկականցեղասպանութեան. ԳիրքԴ. (Պէյրութ‚ 2012)

49-  Իսկահատեան‚ Յարութիւն.  Վկայարանհայկականցեղասպանութեան. ԳիրքԵ. (Պէյրութ‚ 2013)

50-  Հատտէճեան‚ Ռոպէր.  Պտոյտմըհայոցլեզուիբառարանինմէջ. ՀատորԲ. (Իսթանպուլ‚ 2013)

51-  Մսըրլեան‚ Զաւէն.  Մամուլէնփրցուածէջեր (Պէյրութ‚ 2013)

52-  Հայկազ‚ Արամ.  Մոռացուածէջեր. ՀատորԳ. (1961-1966) (Երեւան‚ 2013)

53-  Հայկազ‚ Արամ.  Մոռացուածէջեր. ՀատորԴ. (1967-1969) (Երեւան‚ 2013)

54-  Յարութիւնեան‚ Արմէն.  ՆամակներՊէյրութէն. ՀատորԳ. (Պէյրութ‚ 2014)

55-  Յարութիւնեան‚ Արմէն.  ՆամականիԱրմէնՅարութիւնեանի (Պէյրութ‚ 2015)

56-  Սիմոնեան‚ Փափքէն.  ՊատկերներԼիբանանից (Երեւան‚ 2015)

57-  Թորանեան‚ Անի.  Արարատ (Պէյրութ‚ 2015)

58-  Թոքմաճեան‚ Հրազդան.  Գալէմքեարեաններ. Այնթապ-Դամասկոս-Հալէպ.   The Kalemkiarians. Ayntab-Damascus-Aleppo (Հալէպ‚ 2016)

59-  Գուրուեան‚ Վարդգէս.  Կապոյտ յիշատակներհրդեհուածՄելգոնեանէն (մամուլիտակ)

60-  Յարութիւնեան‚ Արմէն.  ՆամակներՊէյրութէն. ՀատորԴ. (մամուլիտակ)

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին