Չորեքշաբթի, 22. 05. 2024

spot_img

Արեւմտահայերէնի Նուիրուած Համաժողով Օքսֆորտի Մէջ

Օքսֆորտի համալսարանի արեւելագիտութեան բաժանմունքի նախաձեռնութեամբ եւ «­Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կին օ­ժան­դա­կու­թեամբ՝ Յու­նո­ւար 21-23ին տեղի ու­նե­ցած է «Ա­րեւմտա­հա­յե­րէ­նը՝ 21րդ Դա­րուն» ե­ռօ­րեայ հա­մա­ժո­ղո­վը: Հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցած են ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի պահ­պան­ման եւ լե­զո­ւին ա­պա­գա­յի խնդիր­նե­րով մտա­հոգ գրող­ներ, գրա­կան, կրթա­կան, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ, նշա­նա­ւոր հա­մալ­սա­րան­նե­րու հա­յա­գի­տա­կան ամ­պիոն­նե­րու դա­սա­խօս­ներ, հրա­տա­րա­կիչ­ներ եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն մա­մու­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: 2010ի Փետ­րո­ւա­րին ժա­մա­նա­կա­կից հա­յե­րէ­նի եր­կու ճիւ­ղե­րէն մէ­կը՝ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը ընդգրկուած էր ԵՈՒՆԵՍՔՕի «Աշ­խար­հի վտան­գո­ւած լե­զու­ներ»ու ցան­կին մէջ՝ ստա­նա­լով«հաս­տա­տա­պէս վտանգուած» կար­գա­վի­ճա­կ: Հա­մա­ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նե­լով այդ ո­րո­շու­մին առ­թիւ՝ քննար­կած են ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը ա­ւե­լի լայն ծրա­գիր­նե­րով պահ­պա­նե­լու, ժա­մա­նա­կա­կից կա­պի մի­ջոց­ներ օգ­տա­գոր­ծե­լու եւ Ս­փիւռ­քի նոր սե­րուն­դին մէջ ա­րեւմ­տա­հա­յա­խօ­սու­թիւն տա­րա­ծե­լու նոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը:

Հա­մա­ժո­ղո­վի հա­մա­կազ­մա­կեր­պիչ, Օքս­ֆոր­տ հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս Հ­րաչ Չի­լին­կի­րեան նշած է, թէ այս ա­ռա­ջին ան­գամն է, որ Եւ­րո­պա­յի նշա­նա­ւոր ու հնա­գոյն հա­մալ­սա­րան­նե­րէն մէ­կուն մէջ կը կազ­մա­կեր­պո­ւի ա­րեւմտա­հա­յե­րէ­նի նուիրո­ւած հա­մա­ժո­ղով մը, ո­րուն բո­լոր զե­կոյց­ներն ու քննար­կում­նե­րը կ­՛ըն­թա­նան ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով: Ըստ կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րուն՝ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի պահ­պան­ման նուի­րո­ւած հա­մա­ժո­ղով­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կո­ւին:

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին