Երեքշաբթի, 21. 05. 2024

spot_img

ՔԱՐՎԱՃԱՌԸ ՕԺՏՈՒԵՑԱՒ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ

Հայրենի Լուրեր

ՔԱՐՎԱՃԱՌԸՕԺՏՈՒԵՑԱՒՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ

Մինչեւվերջերս, հիւսիսարեւմտեանԱրցախիմէջգտնուողՔարվաճառգիւղըհոսողջուրչունէր: Համայնքիբնակիչներըվստահաբարամերիկացիներունչափջուրչենգործածեր, սակայնունինմիեւնոյնէականկարիքները: ԹէեւՔարվաճառնուիրենմասկազմածամբողջշրջանըշուտովպիտիօգտուինՀայաստանՀամահայկականհիմնադրամինկողմէկառուցուողուտեղուոյնբնակավայրերըեզերողՎարդենիս-Մարտակերտմայրուղիինշնորհիւնախատեսուածառեւտրականաճէն, շրջանըկըշարունակէմնալԱրցախիամէնէնթերզարգացածտարածքը, որնաեւծանրվնասկրածէպատերազմինընթացքին: Հոսողջուրիչգոյութիւնըկընշանակէ, որգիւղականհամայնքներուբնակիչներըստիպուածենջուրհաւաքելուաղբիւրներէ, ջրհորներէկամերբեմն՝կեդրոնականջրհաններէ: Շատընտանիքներիրենցհաւաքածջուրըկըպահենտնայինյարմարցուածջրամբարներումէջ՝յաճախայսնպատակինհամարօգտագործելովաղբիթիթեղներ, որոնքընդհանրապէսմօտ 32 կալոնջուրկ՛առնեն:

Նոյնիսկեթէնմանքանակովկարելիըլլայհոգալխմելուեւեփելուկարիքները, բաւարարջուրպիտիչմնարլոգանքի, ակռաներուխոզանակման, հագուստներուուպնակեղէնիլուացմանեւտնայինմաքրութեանհամար: Աւելին, իտարբերութիւնծորակէհոսողջուրին, տնայինջրամբարներուջուրըզտուածչէ: Իրօք, անոնցմէջմթերուածհեղուկըդիւրաւկրնայլճացածջրակոյտիվերածուիլ՝տեղտալովզանազանջրածինեւյաճախվարակիչհիւանդութիւններու:

Քաջգիտակցելովմաքուրջուրիանհրաժեշտութեանեւհասարակականառողջութեանվրայունեցածանորհսկայականդրականազդեցութեան՝ՀայաստանՀամահայկականհիմնադրամըբարձրագոյնչափանիշներովջրամատակարարմանհամակարգմըկառուցեց 570 բնակիչունեցողՔարվաճառիհամար: Ծրագիրը, որարժեցաւելիքան 400,000 տոլար, կ՛ընդգրկէհինգմղոներկարութեամբխողովակայինցանցմը, որկապուածէգիւղի 120 բնակարաններուն, ինչպէսնաեւերկուջրամբար՝ 26,400 կալոնընդհանուրտարողութեամբ, մատակարարմանկանոնաւորութիւնըեւջուրիհամաչափհոսքըապահովելուհամար:

 

 

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին