Չորեքշաբթի, 22. 05. 2024

spot_img

Թ.Մ.Մ.ի հայ Ընտանեկան Շաբաթօրեայ

Թ.Մ.Մ.ԻՀԱՅԸՆՏԱՆԵԿԱՆՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 35-ԱՄԵԱԿԸ

 

ԽԱՉԻԿՃԱՆՈՅԵԱՆ

Ատենապետվրժ.իհոգաբարձութեան

»Ճանաչելզիմաստութիւնեւզխրատ, իմանալզբանսհանճարոյ«

ԼոսԱնճելոսհաստատուածխումբմընախկինիրաքահայերիրարքովգալով, Ապրիլ 15, 1979-ինԿլէնտէյլիմէջկազմեցինիրաքահա-յերուՀայԸնտանեկանՄիութիւնը: Քանիմըշաբաթետք, հիմըդրուեցաւմիութեանհամանունՀայԸնտանեկանՄիութեանշաբաթօրեայվարժարանին, նպատակունենալովանվճարհայերէնլեզու, երգուպարսորվեցնելնորա-հասհայսերունդին:

Վարժարանը, ինչպէսքանիցսյիշածենք, անվճարէ. աշակերտներունալմօտ 32 տարիանվճարդասագիրքտրամադրածենք: Նմանապէս, դադարիատենզովացուցիչկամխմո-րեղէնտուածենքանվճար: Միայնվերջինքանիմըտարիներունէորդասագիրքիգինըկըգանձուիաշակերտներէն, իսկդպրոցըեւդադարիզովացուցիչընախկինինպէսանվճարեն:

Այսբոլորը 35 տարիէիվերկըկատարուին, առանցպետական, համահայկականմիութեանմըկամկազմակերպութեանմընիւթականօժանդակութեան:

Շաբաթօրեայայսվարժարանըկրցածենքպահելշնորհիւմերթանկագինուսուցիչ-ու-սուցչուհիներուեւվարչականպատասխանա-տուներուկամաւոր, անվճարծառայութեան: Նմանապէս, այսվարժարանըկրցածենքպահելշնորհիւմեծահոգի, թանկագինեւգիտա-կիցհայերուսրտաբուխնուիրատուութեանց:

Այսպատուականազգայինները, ընդառաջելովիրենցարեանկանչին, ամէնտարիմեզիհասցուցածենիրենցնուէրները. անոնցմէոմանքնոյնիսկծանօթալչենմերվարժարանիվայրինեւպատասխանատուներուն: Վստահութեանեւգիտակցութեանհարցէ, եւատիկամեզիկըստիպէ, աւելիմեծնուիրումով, խղճմտանքովեւնուիրուածութեամբտանիլմերգործը, յօգուտեւիշահմերնորահասսերունդիազգայինոգիիեւդիմագիծիպահպանման:

Վարժարանըսկսաւ 10-15 աշակերտով, քանիմըշաբաթէնայդթիւըհասաւ 50-ի: Առաջինտարին, քանիմըշաբաթսրճարանիմըմէջսկսելէետք, վարձեցինքԿլենտէյլի Acacia փողոցինվրայգտնուող John Muir նախակրթա-րանիմայրսրահը: Հոնաշակերտութեանթիւըմօտ 150-իհասաւ: Ստիպուածեղանքաւելիմեծվայրմըվարձել, տեղաւորելուհամարմերաշակերտութիւնը: Ահաայդտարիներուն՝ 1981-ինանցանքԿլենտէյլի Colorado փողոցինվրայգտնուող First Lutheran եկեղեցիինկալուածը, լմանդպրոցաշէնքըվարձելով՝դա-սարաններով, մայրսրահով, ժողովասրահ-ներով: 16 տարիայդդպրոցաշէնքըգործածելով, դպրոցիաշակերտութիւնըմիշտ 175-200-250-իկըհասնէր: Ունէինքմօտ 18-20 ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ, օգնականներ, հսկիչներ:

1998-ին, ընդառաջելովԹէքէեանMշակութայինՄիութեանԿլենտէյլ-Փասատինայիմասնաճիւղիվարչութեանայդօրուանատենապետ՝ՏիարՎարդանՆազարեանիհրաւէրինեւվաւերացումովԹ.Մ.Մ.իԿեդրոնականվարչութեանփոխ-նախագահ՝ՏիարՃորճՄանտոսեանին, վարժարանըտեղափոխուեցաւՓասատինա, մասկազմեցԹէքէեանՄշակութայինՄիութեան, կրելովԹ.Մ.Մ.իՀայԸնտանեկանՄիութեանշաբաթօրեայվարժարանանունը:

Սկզբնականշրջանին, Պէշկէթիւրեանշէնքիմայրսրահըեւվերիյարկիբաժիններըկըգործածէինք, 150-էաւելիաշակերտներունենալով: Նկատիունենալով,որՊէշկէթիւրեանմայրսրահըմիշտալվարձուածէ, եւշէնքինկարեւորեկամուտիաղբիւրնէ, վարժարանիպատասխանատուներըորոշեցինկեդրոնիմիայնվերիմասըգործածել, մօտ 80-90 աշակերտընդունելով: Ներկայիսվարժարանիդասերըտեղիկ՛ունենան 1901 N. Allen, Altadena, ՎահանեւՆարդուհիՊէշկէթուրեանկեդրոնինմէջ:

Դպրոցիկողքինծնունդտուածենքգաղութիսմէջգործողերեքպատուաբերպարախումբեր: Առաջիներկուխումբերըծնունդառինմերդպրոցէններս, հիմնականօրէնմերաշակերտներունմասնակցութեամբ:

__ ՍերժՊոտոյեանի »Հայրենիք« պարախումբը,

__ ՍամուէլՆազարեանի »ՎանուշԽանամիրեան« պարախումբը,

__ իսկԱլթատինայիմերնորվայրինմէջ, »Հայրենիք« պարախումբիկողքինունեցանքնաեւՔրիստինաԷպէեանի »Զարթօնք« պարախումբը:

Անցեալ 35 տարիներուընթացքինմերշաբաթօրեայվարժարանըայցելածենբազմաթիւհիւրեր, մտաւորականներ, կղերականներեւհասարակականգործիչներ, որոնքշաբաթա-կանբարոյախօսութիւններկուտային:

Կազմակերպածենքբազմաթիւյիշարժանխրախճանքներ, պարահանդէսներ, մշակութային, աշակերտականհանդիսութիւններ:

ԱմէնտարիմերդպրոցէններսպարտադիրկընշենքՀայաստանիԱնկախութեանՕրը, ՄշակոյթիՕրը, ՍրբոցՎարդանանցտօնը, ՆորՏարինուՍ. Ծնունդը, կընշենքՄեծԵղեռնիՆահատակներունյիշատակը, Ա. ԶատիկըեւՍարտարապատիՅաղթանակիՕրը:

Վերջին 18 տարիներուն, վարժարանիստնօ-րէնութիւնըպաշտօնապէսկըվարէ՝Պէյրութծնած, այդքաղաքիմայրապետներունդպրոցը  յաճախած, երկուզաւակիմայրՏիկինՌիթաՄարտիրոսեանը: Անկարգապահութեանեւնուիրումիմարմնացումնէ: Փոխ-տնօրէնուհինէ, ՀայաստանիՊետականհամալսարանիհա-յերէնլեզուիբաժնէնշրջանաւարտ, սքանչելիերիտասարդմտաւորականՏիկինԱնիՄախ-շիկեանը: ՄերբոլորուսուցչուհիներըՀայաս-տանիեւՄիջինԱրեւելքիբարձրագոյնկըր-թութեամբօժտուածհայերեն, որոնքմեծագոյնսիրովեւգիտակցութեամբնուիրուածենայսգործին:

ՎարժարանըկըղեկավարուիԽնամակալՄարմնիմըկողմ, որկըզբաղիշաբաթօրեայինիւթական, կրթականեւայլհարցերով: Մարմնիանդամներնեն՝ԽաչիկՃանոյեան, Փրոֆ. ԱլպեռԱղամանուկեան, ՌոզմերիՃանոյեանՌիթաՄարտիրոսեանեւԱնիՄախշիկեան:

ԿարելիչէայսհամառօտծանօթացմանյօդուածըվերջացնելառանցշնորհակալութեանյատուկխօսքուղղելուԹ.Մ.Մ.իԿեդրոնականվարչութեան, որունբարոյականնեցուկըեւօժանդակութիւնըմիշտալխթանհանդիսացածէմերկրթականգործին:

Շնորհակալութեանյատուկխօսքունինքմերվարժարանիծնողներուն, որոնք 35 տարիշարունակմեզիվստահածենիրենցսիրասունզաւակներունազգայինդաստիարակութեանգործը: Վարժարանիս 35 տարիներուկեանքիընթացքինմենքունեցածենք 100-էաւելիուսուցիչ-ուսուցչուհիներ, 1600-էաւելիհայորդիներունեցածենք, որոնքդողդոջքայլերովմերվարժարանըմտանեւհայլեզուիսովորումինառընթեր, ազգայինուհայրենա-սիրականմաքրամաքուրոգիովլեցուած՝մեկնածենմերվարժարանէն: Այսօր, Կլենտէյլ-Փասատինաքաղաքներումէջ, ազգայինկամառօրեայկեանքիամէնքայլափոխինկըհանդիպինքանոնց, եւհպարտութեամբկրնանքըսել, թէմերշրջանաւարտներունմեծմասըազգայինկեանքի, կամանձնականկեանքիմէջխիստյաջողակերիտասարդներեղածեն:

Գնահատանքիեւշնորհակալութեանխօսքունինքմերդպրոցիբարերարներուն, նուիրա-տուներուներուն, նիւթապէսեւբարոյապէսմերաշխատանքիննպաստողներունեւքաջալերող-ներուն:

Խորինշնորհակալութեանեւերախտագի-տականմասնաւորխօսքունինքԼոսԱնճելոսիմէջգործողԻրաքահայերուՄիութեան, որբարոյապէսույատկապէսնիւթապէսմիշտզօրավիգեղածէմերգործին:

Հազա՜րփառքկուտանքԱստուծոյ, որարժանիեղանքայսվարժարանի 5, 10, 15, 20, 25 30 եւայժմ 35-ամեակըտօնելու, մերբարեկամներունեւշրջանակինհետ, որ տեղի ունեցաւ Շաբաթ, Յունիս 7, 2014, առաւօտեանժամը 11:00-ին, Պէշկէօթիւրեանշէնքինմէջ:

Բոլորհինեւնորուսուցիչներուն, ծնողներուն, վարչականներունկ՛ըսենք.

__ Ձերբոլորինվարձքըկատար:

spot_img
Նախորդ յօդուածը
Յաջորդ յօդուածը

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին