Երկուշաբթի, 20. 05. 2024

spot_img

Փարիզի մէջ՝ Հայաստանեան Առաջին «Աշխատանքի Տօնավաճառ»ը

Շաբաթ Յու­նիս 13-ին, Փա­րիզի Ս. Յով­հաննէս Մկրտիչ մայր տա­ճարի «Նուր­հան Ֆրէն­կ­եան» սրա­հին մէջ ժա­մը 11-էն 15, տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­յաս­տա­նեան առա­ջին «Աշ­խա­տան­քի տօ­նա­վա­ճառ»ը եւ «Պատկերացուր Հա­յաս­տա­նը» խոր­հր­դակ­ցա­կան ժո­ղովը:

Եւ­րո­պական Միու­թեան «Թի­րախա­յին նա­խա­ձեռ­նութիւն Հա­յաս­տա­նի հա­մար» ծրագ­րի ծի­րէն ներս տեղի ունեցած այս ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պուած էր Գեր­մա­նիոյ մի­ջազ­գա­յին գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­կե­րու­թեան կողմէ, նեցուկովը՝ Ֆրան­սա­յի Գաղ­թա­կանու­թեան եւ հա­մար­կումի գրա­սենեակին (OFII), Հա­յաս­տա­նի «Զբա­ղուա­ծու­թեան («ՆՅ» – Աշխատանքի) գոր­ծա­կալու­թեան», նաեւ շարք մը մի­ջազ­գա­յին եւ հայ­կա­կան այլ հաս­տա­տու­թիւննե­րու եւ ըն­կե­րու­թիւննե­րու, ինչպէս՝ Repat Armenia-ի, IdeA-ի, Ֆրան­սա­յէն AAAS-ի (Ըն­կե­րային Օգ­նութեան հայ­կա­կան ըն­կե­րակ­ցութիւն)։

Կա­նու­խէն, սրա­հը եռու­զե­ռի մէջ էր։ Հա­յաս­տա­նէն շուրջ 14 ըն­կե­րու­թիւններ, որոնք ներ­կա­յացած էին եւ ներգրա­ւուած այս ծրագ­րին մէջ, իրենց տա­ղաւար­նե­րը բա­ցած կ՚առա­ջար­կէին շուրջ 30 մաս­նա­գիտա­կան աշ­խա­տատե­ղիներ՝ ար­տա­սահ­մանի մէջ ու­սում ստա­ցած Հա­յերու, որ­պէսզի անոնք հաս­տա­տուին Հա­յաս­տան ու իրենց մաս­նա­գիտա­կան ներ­դրու­մը կա­տա­րեն Հա­յաս­տա­նի տն­տե­սա­կան շու­կա­յին մէջ։

Յայ­տա­գիրը բաժ­նուած էր գլխա­ւոր երեք բա­ժին­նե­րու։ Առա­ջինը՝ փաս­տագրա­կան ու քա­րոզ­չա­կան կար­ճա­տեւ շար­ժանկար­նե­րու ցու­ցադրու­թիւնն էր, նուիրուած՝ այն ոլորտնե­րուն, որոնք ար­տա­սահ­մա­նեան մարդու­ժի պէտք ու­նին, ինչպէս՝ գի­նեգոր­ծութիւն, տե­ղեկա­տուա­կան ճար­տա­րագի­տու­թիւն, զբօ­սաշրջու­թիւն, մաս­նա­գիտա­կան խորհրդատ­ւութիւն… Երկրորդ բա­ժի­նը նուիրուած էր Հա­յաս­տան հաս­տա­տուած ու այնտեղ աշ­խա­տանք գտած զա­նազան ան­ձե­րու վկա­­յու­թիւն­ներուն ու փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րուն։ Հա­յաս­տանցի­ներ եւ Ֆրան­սա­հայեր որոնք այդ ոս­տու­մը կա­տարած են (թի­ւով երեք) շատ խան­դա­վառ ձե­ւով ար­տա­յայ­տուեցան իրենց հա­յաս­տա­նեան կեան­քին մա­սին։ Այս բա­ժինը աւար­տե­ցաւ հար­ցում-պա­տաս­խա­նով։

Ֆրան­սա­ծին մաս­նա­կից­նե­րը շատ խան­դա­վառ էին Հա­յաս­տան իրենց հաստատման ու հոն կե­ցու­թեան որո­շու­մին, իրենց վստա­հուած աշ­խա­տան­քին հա­մար, ինչպէս՝ Աշոտ Փա­փազեան, Սե­ւանա Չագ­րեան եւ Մի­շէլ Տա­ւու­տեան։ Եր­րորդ բա­ժինը յատ­կա­ցուած էր Հա­յաս­տա­նէն յա­տկապէս Ֆրան­սա ժա­մանած ըն­կե­րու­թիւննե­րուն, որոնք եկած էին աշ­խա­տատեղին­եր առա­ջար­կե­լու ներ­կա­ներուն։ Ըն­կե­րու­թիւննե­րու մար­դուժի պա­տաս­խա­նատու­նե­րը մէկ առ մէկ բարձրա­ցան բեմ՝ ներ­կա­յաց­նելու համար իրենց ըն­կե­րու­թիւնը, իրենց հե­տապնդած նպա­տակը եւ իրենց փնտռած ան­ձը։ Կա­րինէ Սի­մոնեան որ կը ներ­կա­յաց­նէր Գերմա­նիոյ մի­ջազ­գա­յին գոր­ծակցու­թեան ըն­կե­րու­թեան հայ­կա­կան բա­ժինը, բաց­ման խօս­քին մէջ յայտնեց, որ Ֆրան­սա­յի «Աշ­խա­տան­քի Տօ­նավա­ճառ»-ին մաս­նա­կից ըն­կե­րու­թիւննե­րու ընտրու­թեան մէջ կա­րեւոր գոր­ծօն հան­դի­սացած էր վար­ձատրու­թիւնը, որ ըստ աշ­խա­տան­քին կը տա­րու­բե­րի 600էն 3.000 եւ­րոյի միջեւ։

Այս տօ­նավա­ճառի պատ­րաստու­թեան իրենց գոր­ծօն մաս­նակցու­թիւնը բե­րած էին RepatArmenia-էն Վար­դան Մա­րաշ­լեան, IdeA հաս­տա­տու­թե­նէն Սէր­գէյ Թան­թուշեան, եւ 100Lives-էն Արէն Ապի­կեան։ Շուրջ յի­սուն ներ­կա­ներուն առի­թը տրուեցաւ ուղղե­լու հար­ցումներ, որոնք կը վերաբերէին Հա­յաս­տան հաս­տա­տուե­լու կարե­լի­ու­թիւն­նե­րուն։ RepatArmenia յայ­տա­րարեց, որ առա­ջին Ֆրան­սա­հայը որ գոր­ծի կ՚ըն­դունուի Հա­յաս­տա­նի մէջ, կը ստա­նայ դէ­պի Հա­յաս­տան թռիչ­քի տոմ­սը՝ «մէկ ու­ղղութեամբ», իբր նուէր։

spot_img

ՆՄԱՆ ՆԻՒԹԵՐ

spot_img
spot_img

ՎԵՐՋԻՆ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին